پس از ختم هر فصل و یا بخشی از علوم امتحانات و به منظور ارتقای ظرفیت شاگردان امتحانات آزمایشی از هر مضمون و به گونه ی جمعی برگزار میشود، همچنان امتحانات کانکور عمومی برای سایر دانش آموزان استفاده از وسایل پیشرفته و مشابه آزمون های اصلی برگزار میشود