دانش آموزانی که به انترنت دسترسی دارند میتوانند هفته وار و یا به شکل آزمایشی امتحانات خود را به گونه ی آنلاین سپری کرده و در کم ترین زمان نتیجه امتحان شان را بدست بیاورند باید یاد آور شد که اعلام نتایج آزمون های آزمایشی با استفاده سیستم آنلاین دریافت کنند؛