برای آن عده عزیزانی که بیرون ازپایتخت و در ولایت های کشور به سر می برند و همچنان کسانی که در امتحانات فزیکی بنابر مشکلات اشتراک حضور نمی یابند، این روش تسهیل کننده ی آزمون کانکور آزمایشی است.