کیفیت نیاز به هیچ مقدمه ی ندارد؛ ما باورمند به تحول در سیستم آموزشی کشور هستیم.