دستیابی به نسل آگاه، دانشمند و مترقی مأموریت اساسی ماست