ما متعهد به معیاری سازی فراگیری دانش به روز در افغانستان هستیم، دیدگاه ما تحول بنیادی در عرصه ی آموزش است.