یاری رساندن دانش آموزان برای دستیابی به رشته ی دلخواه در کانکور، متحول سازی دانش، به روز رساندن دروس نظام معارف، شاگرد محور شدن شیوه های تدریس و تغییر در شیوه های آموزش دهی معارف از اهداف بنیادی ماست.