امتحان تاریخ صنف یازدهم ( کانکور جدید )

امتحان تاریخ صنف یازدهم ( کانکور جدید )

تعداد سوالات: 38 وقت امتحان: 70:00
تاریخ صنف دهم ( کانکور جدید زمستانی )

تاریخ صنف دهم ( کانکور جدید زمستانی )

تعداد سوالات: 102 وقت امتحان: 70:00
جیولوژی

جیولوژی

تعداد سوالات: 50 وقت امتحان: 00:01
جیولوژی بخش فورم ها

جیولوژی بخش فورم ها

تعداد سوالات: 0 وقت امتحان: 00:01
جیولوژی

جیولوژی

تعداد سوالات: 71 وقت امتحان: 60:00
تعلیم دینی صنف دوازدهم

تعلیم دینی صنف دوازدهم

تعداد سوالات: 82 وقت امتحان: 70:00
تعلیم دینی صنف یازدهم

تعلیم دینی صنف یازدهم

تعداد سوالات: 80 وقت امتحان: 75:00
بیولوژی صنف دوازدهم

بیولوژی صنف دوازدهم

تعداد سوالات: 82 وقت امتحان: 75:00
بیولوژی صنف یازدهم

بیولوژی صنف یازدهم

تعداد سوالات: 79 وقت امتحان: 70:00
بیولوژی صنف دهم

بیولوژی صنف دهم

تعداد سوالات: 81 وقت امتحان: 70:00
بیولوژی صنف دوازدهم

بیولوژی صنف دوازدهم

تعداد سوالات: 5 وقت امتحان: 00:01
امتحان بیولوژی صنف یازدهم

امتحان بیولوژی صنف یازدهم

تعداد سوالات: 80 وقت امتحان: 00:01
تاریخ صنف دوازدهم

تاریخ صنف دوازدهم

تعداد سوالات: 82 وقت امتحان: 70:00