امتحان آزمایشی تاریخ صنف دهم

امتحان آزمایشی تاریخ صنف دهم

تعداد سوالات: 1 وقت امتحان: 60:00
تاریخ صنف دوازدهم ( کانکور جدید )

تاریخ صنف دوازدهم ( کانکور جدید )

تعداد سوالات: 108 وقت امتحان: 00:01
امتحان تاریخ صنف دوازدهم

امتحان تاریخ صنف دوازدهم

تعداد سوالات: 100 وقت امتحان: 70
تاریخ صنف یازدهم

تاریخ صنف یازدهم

تعداد سوالات: 100 وقت امتحان: 70:00
امتحان آزمایشی تاریخ صنف ۱۰

امتحان آزمایشی تاریخ صنف ۱۰

تعداد سوالات: 51 وقت امتحان: 60:00